Cảnh Quan Chị Hương

CHỦ ĐẦU TƯ

SÂN VƯỜN CHỊ HƯƠNG

DIỆN TÍCH ĐẤT

620m2

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

620m2

Cảnh Quan Chị Hương
Cảnh Quan Chị Hương
Cảnh Quan Chị Hương
Cảnh Quan Chị Hương
Cảnh Quan Chị Hương
Cảnh Quan Chị Hương
Cảnh Quan Chị Hương
Cảnh Quan Chị Hương
Cảnh Quan Chị Hương
Cảnh Quan Chị Hương